Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Müşteri Aydınlatma Metni

Bu Müşteri Aydınlatma Metni Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No:2 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. (Şirket) tarafından verilen hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde müşterilerden elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında müşteriyi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket, kişisel verileri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin’de belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Müşteri Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C.K Numarası, vergi numarası,

İletişim Bilgisi

E-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi

Finans

Kredi kartı bilgileri, dekont

Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, veri sahiplerinin bu verileri şirkete açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

Müşteri Kimlik Bilgisi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İletişim Bilgisi
Finans

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu Metin kapsamında veri sahipleri 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Müşteri Kimlik Bilgisi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
İletişim Bilgisi
Finans

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket, veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki tedarikçilerine aktarabilir. Şirket ayrıca veri sahiplerine ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve üçüncü kişilere aktarabilir:

Müşteri
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması;

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, www.cumhuriyet.com.tr adresinde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, şirketin resmi e-mail adresi ([email protected] veya [email protected]) üzerinden güvenli elektronik imza ile veya kişisel e-posta adresiniz üzerinden veya Şirketin Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No:2 Şişli/İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.